مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی در این نشست ضمن ارائه گزارش از وضعیت توسعه آموزش های مهارتی در استان مرکزی اظهار داشت: این اداره کل چهار برنامه توسعه فرهنگ مهارت آموزی،برقراری عدالت اجتماعی در حوزه مهارت آموزی،تقاضامحوری،و ارائه آموزش های مهارتی بر مبنا تقاضای مخاطبین هدف را در دستور کار خود قرارداده وبا جدیت پیگیری می نماید.

ادامه مطلب...